Novinky

Bez názvu

uverejnené 15. 9. 2017, 8:15 používateľom lipa svb   [ aktualizované 18. 9. 2017, 8:58 ]

 


 

Ponuka na odpredaj izolačných panelov vhodných na tepelnú izoláciu dvojkrídlových oceľových garážových brán používaných v panelovom dome typu ZTB

uverejnené 11. 6. 2015, 0:49 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 11. 6. 2015, 1:06 ]

Jedná sa o odpredaj ostávajúcich izolačných panelov pre 2 garážové brány o celkových  rozmeroch : šírka 2380 mm , výška 2120 mm. Krídla brány nie sú vystužené diagonálnymi výstuhami a preto je možná izolácia zvnútra plošnými panelmi. Rozmery pre panely sú pre obe krídla zhruba rovnaké: šírka 1110 mm, výška 2050 mm.

Pre izoláciu z vnútornej  strany brány sme použili  sendvičové polyuretanové panely hrúbky 60 mm. Tieto panely majú opláštenie z obojstranne pozinkovaného plechu hr. 0.5 mm majú vrstvu polyesterového laku do hr. min. 25 µm a sú hladké sivej farby.          

Po nutných úpravách panelu (výrezy na zámky ap. viď foto) sa tieto  upevnili na dvere pomocou   pozinkovaných skrutiek M6 dľžky 70 mm (skrutka so štvorhranom pod hlavou STN 02 1319), príslušných podložiek a matíc (matica uzavretá M6 STN 02 1431). Počet skrutiek bol na jednu bránu 2 x 9  = 18 ks. 

Okrem izolácie garážovej  brány  použitím týchto panelov došlo aj k ztuženiu  pomerne poddajných krídiel brán.

           Cena panelov na jednu garáž bez montážneho materiálu bola 155 Eur.

           Montáž je pomerne jednoduchá a s bežnou výbavou ( vŕtačka, karbobrúska)  je realizovateľná  aj  zručným vlastníkom garáže.

V prípade záujmu prosím kontaktujte nás na tel.: 0918 329 107


Stručný prehľad činností SVBaNP Lipa v období 1.1.2014 – 31.8.2014

uverejnené 24. 9. 2014, 23:58 používateľom Roman Hesteric

 • neustály boj s holubmi,
 • výrazný orez stromov pri vchode č.9 z dôvodu tienenia bytov,
 • v zmysle zákona vykonaná  odborná skúška výťahov (3-ročná),
 • zabezpečenie ostatných zákonom stanovených servisných prehliadok a revízií (požiarna ochrana, bleskozvody, elektrina spoločných priestorov, kotolňa, výťahy),
 • vyzvanie dodávateľa zateplovacích prác na dome na vykonanie záručných opráv pred uplynutím 5 ročnej záruky od odovzdania stavby,
 • výmena domového vodomeru a oprava hlavného ventilu domu,
 • výmena nefunkčných  vodomerov v bytoch,
 • zabezpečenie vykonania deratizácie,
 • oprava poškodeného zateplenia na rohu domu neznámym autom; následne umiestnenie betónových zábran na obidva rohy domu,
 • spracovanie vyúčtovania za plnenia (nákladov) za rok 2013 a zabezpečenie finančného vysporiadania s vlastníkmi,
 • zvolanie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie jeho priebehu v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v úplnom znení, voľba predsedu SVB a rady SVB,
 • kontrola ventilov domových stúpačiek teplej vody z dôvodu zanesenia ventilu, 
 • pravidelná kontrola platieb mesačných záloh a zasielanie upomienok, aktualizácia evidencie údajov súvisiacich s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a bytového domu. 

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

uverejnené 10. 9. 2014, 23:54 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 10. 9. 2014, 23:55 ]

Od 1.10.2014 nadobudne účinnosť novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Úplné znenie zákona je k nahliadnutiu na našej stránke. Novela zákona sa týka predovšetkým týchto bodov:

Hlasovanie 
Spresnenie pravidiel pri hlasovaní o úvere a o každom dodatku k zmluve o úvere, o opakovanom hlasovaní o tej istej veci, o písomnom hlasovaní a dopĺňajú sa presnejšie pravidlá pre plnomocenstvo na hlasovanie na schôdzi vlastníkov.
Každý prehlasovaný vlastník má právo obrátiť sa na súd, kde sa lehota podania predĺžila z 15 dní na 30 kalendárnych dní od oznámenia výsledku hlasovania a môže sa domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zverejnenie neplatičov
Správca alebo spoločenstvo má možnosť zverejniť neplatiča, ktorý má nedoplatok na preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a úhradách za plnenia aspoň 500 eur. Uvedie sa meno a priezvisko vlastníka, výška nedoplatku.
 

Povinné odstraňovanie chýb z revízií
Správca alebo predseda spoločenstva je povinný zabezpečiť odstránenie zistenej chyby alebo poruchy, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok, a to aj bez súhlasu vlastníkov v dome. Vlastníci budú povinní odstránenie takýchto chýb umožniť, inak budú zodpovední za následky (výťahy, tlakové nádoby, kotle, plynové rozvody, elektrické rozvody v spoločných priestoroch vrátane bleskozvodov, komíny, opatrenia týkajúce sa protipožiarnej bezpečnosti).

Písomné hlasovanie
Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým.
 

Doplnené povinnosti správcu
Správca nemá nárok na platby za správu aj vtedy, ak nepredloží do 30. novembra ročný plán opráv na ďalší rok.
Taktiež má povinnosť priebežne zverejňovať na obvyklom mieste v dome v spoločných častiach alebo na svojom webe postup pri obstarávaní tovarov a služieb týkajúcich sa domu, vrátane jednotlivých cenových ponúk.

Povinnosť platiť
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa neužíva, sa nemôže domáhať upustenia od povinnosti uhrádzať preddavky do fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrady za plnenia a platby za správu.
Pri platbách do fondu opráv sa povinne zohľadní miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží (ak sa využíva len časť). 

Povinnosť oznamovať
Vlastník bytu je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu správcovi alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré užívajú byt súvisle minimálne počas dvoch mesiacov.
Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu svoju adresu a každú jej zmenu.

Stavebná úprava bytu a zákon
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý stavebne upravuje byt alebo nebytový priestor, je povinný na výzvu umožniť prístup správcovi alebo predsedovi spoločenstva, aby mohol skontrolovať, či stavebné úpravy neohrozujú, nepoškodzujú alebo nemenia spoločné časti domu či spoločné zariadenia domu.
Pokiaľ to vlastník nespraví, správca alebo predseda sú povinní oznámiť vykonávanie stavebných úprav stavebnému úradu.

Stručný prehľad činností SVBaNP Lipa 1.1.2013 – 30.10.2013

uverejnené 11. 11. 2013, 23:40 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 24. 9. 2014, 23:56 ]

 • ukončená výmena vodomerov studenej vody,
 • zavedený internet, spustený internetbanking,
 • odstránenie zistených nedostatkov  revíziou plynových zariadení u jednotlivých vlastníkov,
 • spracovanie vyúčtovania za plnenia (nákladov) za rok 2012,
 • zvolanie Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • finančné vysporiadanie za maliarske práce vykonané v spoločných priestoroch v roku 2012,
 • v spolupráci s Mestkou časťou Petržalka 
   - doriešenie a vykonanie opravy prepadnutej účelovej komunikácie okolo kanála pred vchodom č. 9  
   - a po schválení Magistrátom hl.m. Bratislava namontovanie 2 spomaľovačov na účelovej komunikácii pred domom, 
 • zabezpečenie mimoriadnej deratizácie z dôvodu výskytu potkana,
 • vykonanie postreku proti mravcom vo vchode č. 7 a kotolni
 • zhodnotenie predložených návrhov od 1.SSP a WüstenrotSS k prefinancovaniu úveru čerpaného na základe zmluvy o stavebnom sporení uzavretom s Wüstenrot SS za výhodnejších podmienok, spracovanie informácie pre vlastníkov a príprava a vykonanie písomného hlasovania, zabezpečenie všetkých úkonov súvisiacich s vypovedaním starej zmluvy a uzavretie novej zmluvy,
 • zabezpečenie orezu stromov za domom,
 • vzhľadom na skončenie 5-ročnej záruky k zatepleniu domu v apríli 2014, vyžiadanie odstránenia drobných nedostatkov na fasáde domu ( špáry, maľovka,...),
 • s mimoriadnym úsilím predsedu spoločenstva zabezpečenie zateplenia garážových brán a ich natretie,
 • zabezpečenie zákonom stanovených servisných prehliadok a revízií, drobných opráv,
 • nákup soli na zimnú údržbu a zhŕňačov na sneh,
 • odpis stavov vody na bytových vodomeroch a spracovanie osobomesiacov,
 • pravidelná kontrola platieb mesačných záloha,  aktualizácia evidencie údajov súvisiacich s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a bytového domu,
 • v riešení: schránky na reklamné noviny.

·         Plán opráv pre rok 2013:

1.

Doplatok za maľovania chodieb – Hiteco

     1 725,00 €

2.

Výmena meračov SV  

        730,00 €

3.

Revízia požiarnej ochrany 

                   280,00 €

4.

Kotolňa: servis a rezerva na opravy

                   500,00 €

5.

Deratizácia  (2x do roka)

                   150,00 €

6.

Opravy výťahov – rezerva

                9 000,00 €

7.

Rezerva na ostatné havarijné prípady

                2 500,00 €

8.

Zateplenie garážových brán a ich natretie

                2 000,00 €

9.

Rôzne opravy – opravy domových brán

                1 000,00 €

 

 oprava okolia kanálu vodovodnej šachty

                   512,00 €

10. 

Poistenie domu

                1 900,00 €

11.

Splátky úveru

              44 214,00 €

 

Plánované čerpanie  s p o l u

         64 511,00 €

 

Plánovaná    t v o r b a

         69 687,60 €

 

Čerpanie fondu   k 30.10.2013

         51 806,23 €

Odpočet vodomerov - Sklodowskej 7

uverejnené 13. 12. 2012, 5:32 používateľom Roman Hesteric

V pondelok 17.12.2012 od 19:00 sa uskutoční odpočet vodomerov teplej a studenej vody vo všetkých bytoch vchodu M.C. Sklodowskej 7. Žiadam vás preto, aby ste mi umožnili odpočítanie stavu vašich vodomerov. Zároveň vám donesiem aj vyhlásenie o počte osôb žijúcich vo vašich domácnostiach v roku 2012.

Roman Hesteric

Sedem dobrých tipov ako nepustiť teplo z domu

uverejnené 16. 11. 2012, 3:13 používateľom Roman Hesteric

1. Za výrazný únik tepla môžu zle utesnené okná a vchodové dvere. Ak neplánujete vymeniť staré okná za nové, dobre ich utesnite. S malými výdavkami do izolačnej peny, tesniacej pásky či profilu dokážete ušetriť 6 až 10 percent nákladov na vykurovaciu energiu.

2. Utesnite spodok vchodových dverí prahovou lištou. V ponuke nájdete kefové lišty samolepiace aj s neviditeľným spojom a automatické tesnenie, vhodné aj pre nerovné podlahy. Pomôže i zvýšený prah.

3. Významnú úsporu energie na vykurovanie dosiahnete zvýšením izolačnej schopnosti okien vonkajšími roletami. Efektívne je automatické riadenie, ktoré rolety zatvorí pri nízkej vonkajšej teplote. Rolety zatvárajte na noc.

4.  Dôležitá je existencia zádveria. Ak chcete ušetriť, vždy ich zatvárajte. Rovnako nenechávajte otvorené dvere do nevykurovaných priestorov – pivnice, garáže, komory. Do neobytného podkrovia vám odporúčame osadiť zateplené podkrovné skladacie schody s termoizolačným poklopom.

5.Znížiť unikajúce teplo cez jednovrstvové okná o tretinu dokáže termoizolačná fólia. Po aplikácii funguje ako druhé sklo – medzi sklom a fóliou vzniká izolačný priestor. Popri šetrení energie zabráni aj tvorbe kondenzovanej vlhkosti na oknách.

6. Značnú zodpovednosť za tepelné straty majú nezateplené obvodové steny, podlaha a strecha. Ak sa do zateplenia nepúšťate, izolujte aspoň stenu za radiátorom odrazovou fóliou. Hliníkom potiahnutá izolačná pena odráža všetko teplo späť do miestnosti.

7. Nevetrajte „vetračkou“. Pri takomto vetraní potrebujete na výmenu vzduchu dlhší čas, počas ktorého unikne veľa tepla. Vetrajte nárazovo, dva- až trikrát denne na niekoľko minút. Dĺžka vetrania závisí od vonkajšej teploty, čím je nižšia, výmena vzduchu prebehne rýchlejšie.

Autor: Katarína ŠATANKOVÁ

Bez názvu

uverejnené 10. 10. 2012, 23:23 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 29. 10. 2020, 2:14 používateľom lipa svb ]


Maľovanie schodísk

uverejnené 24. 9. 2012, 3:27 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 24. 9. 2012, 3:28 ]

Dňa 17.9.2012 sa začali práce na maľovaní schodiska a vchodov domu od vchodu č. 11. Maľovanie jedného vchodu trvá cca 2 týždne. Preto je potrebné premiestniť, alebo odstrániť nepotrebné predmety na schodišti. Počas maľovania a podľa potreby aj po vymaľovaní je potrebné otvoriť dvere na medziposchodí pri výťahu, aby sa mohlo schodisko lepšie vetrať. Žiadame vlastníkov bytov na jednotlivých schodištiach, aby si umyli sklenené kryty na osvetlení schodišťa.  

Je potreba dávať pozor na čerstvo natreté steny, skrinky, zábradlia a výťahové dvere. Nebezpečenstvo znečistenia odevu! Vlastníci bytov sú zodpovední aj za svoje návštevy!

Ďakujeme za porozumenie. 

SVB a NP LIPA

Harmonogram letného čistenia 2012

uverejnené 24. 7. 2012, 22:14 používateľom Roman Hesteric

3.8.2012 (piatok) pristavenie - 6.8.2012 (pondelok) odvoz
  1. M.C.Sklodowskej 13-29
  2. Jankolova 1-7
  3. Medveďovej medzi 7-9
  4. Bulíkova medzi 15-17
  5. Haanova 16-26
  6. Blagoevova medzi 12-14
  7. Šustekova 8-10
  8. Mlynarovičova medzi 2 a 12
  9. Lachova medzi 12-14
10. Furdekova medzi 12-14

10.8.2012 (piatok) pristavenie - 13.8.2012 (pondelok) odvoz
11. Haanova 31-41
12. Nám. hraničiarov medzi 23-27
13. Nám. hraničiarov medzi 8/A -10
14. Gessayova medzi 33-25
15. Osuského 22-24
16. Hrobákova 1-7
17. Ambroseho 9-19
18. Romanova medzi 23-29
19. Romanova 22-38
20. Rovniankova 2-4-6

17.8.2012 (piatok) pristavenie - 20.8.2012 (pondelok) odvoz
21. Brančská 1
22. Topoľčianska 16
23. Starhradská 2 - 6 (ku kontajnerovému stanovišťu)
24. Smolenická 6
25. Budatínska 17
26. Budatínska 51
27. Budatínska  77
28. Lietavská 9-13 
29. Znievska 17-19
30. Holíčska 7 alebo 12 (ku KS do stredu domu z oboch strán)

24.8.2012 (piatok) pristavenie - 27.8.2012 (pondelok) odvoz
31. Znievska 32
32. Beňadická 13-15
33. Šášovská 10
34. Turnianska 5
35. Jasovská 2
36. Jasovská 11 (na chodník od konca)
37. Ľubovnianska 1-3
38. Ľubovnianska 4
39. Bzovícka 28
40. Žehrianska 12

31.8.2012 (piatok) pristavenie – 3.9.2012 (pondelok) odvoz
41. Kopčianska 86
42. Dargovská ( v strede na chodník)
43. Kežmarské námestie
44. Vranovská 53
45. Planckova – Kapicova (roh)
46. Röntgenova medzi 4-8
47. Zadunajská cesta 7-10
48. Farského medzi 10-16
49. Wolkrova 25-29 parkovisko
50. Wolkrova 1-3 parkovisko

7.9.2012 (piatok) pristavenie – 10.9.2012 (pondelok) odvoz 
51. Mánesovo námestie medzi 4-5
52. Vavilovova 10
53. Fedinova 1-5
54. Ševčenkova 25-27
55. Ševčenkova 6-8 parkovisko
56. Belinského medzi 8-10
57. Ševčenkova 9-13
58. Jiráskova 2-10 parkovisko
59. Iľjušinova 10-14
60. Tupolevova 1-7 parkovisko

1-10 of 54

Comments