Pozvánka na zhromaždenie SVB

uverejnené 12. 5. 2010, 7:51 používateľom Roman Hesteric
Zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov LIPA - M.C. Sklodowskej 3 -11 Bratislava sa uskutoční v dvoch termínoch:
 • Utorok 18.5.2010 o 18:00
 • Streda 19.5.2010 o 18:00
v zasadacej miestnosti SVB vo vchode č.9

Program zhromaždenia:
 1. Otvorenie.
 2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
 3. Informácia o ročnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2009.
 4. Informácia o prácach vykonaných na bytovom dome v roku 2009.
 5. Prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a úveru. 
 6. Návrh na zníženie nákladov na elektrickú energiu. Návrh na úpravu rozúčtovania kúrenia v bytoch.
 7. Plán prác na roky 2010-20111.
 8. Rôzne. Diskusia.
 9. Záver.
Comments