Pozvánka na zhromaždenie SVB

uverejnené 19. 5. 2011, 12:38 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 19. 5. 2011, 12:43 ]
Zhromaždenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov LIPA - M.C. Sklodowskej 3 -11 Bratislava sa uskutoční v utorok 24.5.2011 o 18:00 v zasadacej miestnosti SVB vo vchode č.9

Program zhromaždenia:
  1. Otvorenie.
  2. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice.
  3. Informácia o ročnom vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu za rok 2010.
  4. Informácia o prácach vykonaných na bytovom dome v roku 2010.
  5. Prehľad tvorby a čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv a úveru.
  6. Voľba predsedu SVB LIPA a čelov rady spoločenstva na ďalšie obdobie
  7. Plán prác na roky 2011-2012.
  8. Rôzne. Diskusia.
  9. Uznesenie
  10. Záver.

Comments