Správa o činnosti Rady SVB Lipa spolu s predsedom spoločenstva v 2. polroku 2010

uverejnené 9. 2. 2011, 23:22 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 9. 2. 2011, 23:29 ]
 1. Stojisko  - bolo odovzdané do používania, odovzdaný kľúč  smetiarom, dovezené  kontajnery na separovaný zber, Magistrát hl. m. povolil  zníženie počtu kontajnerov z  3 na 2 ks pri vyprázdňovaní 3-krát za týždeň.
 2. SVB Lipa požiadalo firmu Slovanet ,s.r.o. /internet Roburnet/, aby odstránila nedostatky, ktoré vznikli pri montáži káblov na streche domu a v dome.  Firma na list reagovala len telefonicky a nedostatky neodstránila. V súčasnosti prebiehajú ústne rokovania.
 3. Na základe zistení pri odčítavaní stavu vodomerov za rok 2009 - nulových stavov vodomerov resp. ich veľmi nízkeho stavu, sa predseda a rada spoločenstva dohodla , že ak pri ročnom vyúčtovaní spotreby vody za rok 2010 budú zistené opätovne takéto stavy, navrhne Zhromaždeniu na odsúhlasenie, aby majiteľovi bytu bola vyúčtovaná priemerná spotreba  vody na osobu.         
 4. Uvoľnené spoločné  priestory  vo vchode č.9  (kúpeľňa) boli upratané, doplnené o  umývadlo a po vymaľovaní budú slúžiť ako technická miestnosť SVB Lipa.
 5. V septembri bola vykonaná výmena ističov elektriny spoločného osvetlenia v jednotlivých vchodoch na nižšiu kapacitu, čím sa znížili poplatky za elektrinu.
 6. Predseda a rada spoločenstva riešila možnosť získať dotáciu z eurofondov na rekonštrukciu výťahov resp. na nové výťahy – avšak podľa výsledkov prieskumu v súčasnosti získanie eurofondov na tento účel nie je možné.
 7. Chyby, ktoré boli reklamovaná na zateplení domu, boli dodávateľom zateplenia firmou 8000.sk odstránené. 
 8. Poistenie bytového domu – z dôvodu možnosti rozšírenia poistky domu o zodpovednosť  vlastníkov bytov ako tretích osôb a z dôvodu  navýšenie hodnoty domu (zateplenie, vybudovanie kotolne, oprava strechy)   bola po posúdení troch ponúk uzavretá nová poistná zmluva s poisťovňou Uniqua, a.s.. 
 9. Rada vykonala kontrolu kníh výťahov  a prehľadu  faktúr za opravy výťahov od r.2008 do decembra  2010 a prebehlo stretnutie  s revíznym technikom, z dôvodu prejednania prípravy na povinnú štátnu skúšku po 6 rokoch.
 10. Dodávateľ kotolne Seting, s.r.o. vykonal zo zákona povinnú ročnú kontrolu kotolne.  
 11. Spoločnosť Pyrostop, s.r.o. vykonala povinnú ročnú kontrolu požiarnych hadíc a zabezpečila odstránenie zistených nedostatkov.
 1. Predseda a rada spoločenstva  oslovili  vlastníkov bytov listom, aby si niektorí z nich  vzali na starosť na základe príkaznej zmluvy práce ako malú elektrickú údržbu v dome,  dočisťovanie stojiska a v zimnom období odpratávanie snehu. Zabezpečenie zimnej údržby je spoločenstvo povinné nahlásiť na MČ Petržalka.  Podarilo  sa zabezpečiť len údržbu elektriny, sneh si odpratávajú jednotlivé vchody same a náhodilo.
 2. V októbri 2010 bol jednotlivým vlastníkom bytov rozoslaný prehľad o stavoch ich  platieb za   1.-9.2010 s upozornením na vyrovnanie nedoplatkov.
 3. Predseda a rada spoločenstva po zvážení  dodávateľmi ohláseného zvýšenia cien energií a vody, sa na stretnutí 15.11.2010 rozhodli, že od 1.1.2011 budú upravené, t.j. navýšené,  zálohové platby SV, TV a plyn  o +10% a budú vypracované nové predpisy úhrad záloh nákladov.
 4. Predseda a rada spoločenstva sa z dôvodu vysokých bankových poplatkov  a po konzultácii s MF SR rozhodli, že od 1.1.2011 budú  zálohové platby uhrádzané jednou sumou na terajšie číslo účtu FO;  účet FS bude vo februári zrušený.
 5. Zástupcom počas neprítomnosti predsedu p. Matejku je člen rady  pán Karol Scheffer;  podpisovanie právnych dokumentov ostáva v právomoci predsedu, ako právnemu zástupcovi  SVBaNP Lipa.
 6. V spolupráci s MČ Petržalka-stavebný odbor sa pripravujú podklady potrebné ku kolaudácii domu.
 7. Bol zaasfaltovaný chodník pri č.3 po oprave bleskozvodov a zatreté prahy vchodových brán proti vlhkosti. 
 8. Parkovanie áut na chodníku je stále otvorené, avšak  zatiaľ mimo možnosti ovplyvnenia promptnosti riešenia zo strany  SVB Lipa.  
 9. Na streche sa rozpadajú ihličky namontované proti holubom - riešenie je presunuté na rok 2011.
 10. Predseda a rada spoločenstva dohliadne na opílenie  stromov  pred č. 9 a 11 v zmysle Rozhodnutia MČ Petržalka. Bola zaslaná urgencia na oddelenie  životného prostredia MČPetržalka o odpoveď  k opíleniu a výsadbe stromov.
 11. MČ Petržalka schválila dotáciu na stavbu stojiska v maximálne možnej výške 2 656,00 €,  ktorá bola už na účet spoločenstva  poukázaná.
Comments