Správa o činnosti Rady SVB Lipa v 1. štvrťroku 2010

uverejnené 25. 3. 2010, 0:40 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 25. 3. 2010, 4:15 ]
Rada SVB Lipa spolu s predsedom SVB Lipa zasadala v 1. štvrťroku 2010 6-krát a riešila hlavne nasledovné problémy:

1. Pre zabezpečenie vybudovania vlastného stojiska na smeti bola podaná kompletná žiadosť o povolenie výstavby ešte v roku 2009; na stojisku sa práce začali už v roku 2009, pokračovať budú na jar pri priaznivom počasí.

2. Parkovanie na chodníku pred domom je zatiaľ v riešení mimo SVB. Koncom roka 2009 bol zaslaný na Mestskú políciu list, na dopravný inšpektorát, ako žiadosť o doriešenie parkovania áut pred domom.

3. Spoločnosti Slovanet, s.r.o. (predtým Roburnet,) bola vystavená faktúra za odber elektriny zo spoločných priestorov za obdobie od zapojenia do 31.12.2009 na sumu 506,46 €. Faktúra je už uhradená.

4. Člen rady vykonal odpočet domového vodomeru ako podklad k ročnému vyúčtovaniu za rok 2009 – stav k 15.1.2010 19384 m3.

5. Vlastníci bytov vchodu č.9 predložili Rade spoločenstva žiadosť (spolu s podpismi) na využitiu priestoru pri starých schránkach a požiadavku odpratať staré sklá zo sušiarne . Vlastníkom bola zaslaná súhlasná odpoveď s upozornením, že musí byť zabezpečený voľný priechod k zadným dverám, vlastníci vchodu berú zodpovednosť za obité steny, za úrazy a za krádeže vo vchode a tiež, že pri výpadku elektrického prúdu brána ostáva otvorená.

6. BD Petržalka napriek našim niekoľkým listom a osobným stretnutiam predsedu spoločenstva s jeho zástupcami nám k našej reklamácii voči vyúčtovaniu nákladov za 1. – 4.2008 nepodalo konečné vysvetlenie. Na základe záverov z posledného stretnutia so zástupkyňou BD Petržalka v januári 2010 zaslalo SVB Lipa dňa 16.2.2010 BD Petržalka list s konkrétnym návrhom na konečné doriešenie našej reklamácie voči vyúčtovaniu za obdobie 1.-4.2008. V súčasnosti ešte čakáme na odpoveď.

7. Pani Gizela Lenártová  a pani Katarína Lenártová, ako vlastníčky 2 bytov vo vchode č.3, požiadali o možnosť namontovania satelitnej antény na strechu domu, na stojan po starej spoločnej anténe na č.5. Rada spoločenstva súhlasila s podmienkou, že kábel nebude ťahaný po dome, ale od č.5 na č.3 vzduchom po streche a potom v dome. Práca bude vykonaná pod dohľadom predsedu SVB. V tomto znení dostali obe vlastníčky písomnú odpoveď.

8. V kotolni bol spoločnosťou Seting, s.r.o. bezplatne vymenený nefunkčný podružný elektromer na odčítanie spotreby elektriny kotolne, ktorá sa započítava do vyúčtovania nákladov.

9. Bola vykonaná ďalšia úhrada splátky spoločnosti 8000.sk p. Bocko za zateplenie domu vo výške 4 000,-€ z fondu údržby, opráv a prevádzky. Ostáva douhradiť ešte 2 110,50 €.

10. Na č.11 bol opravený pokazený zatvárač brány a rozbité sklo vymenené. Aby sa predišlo rozbitiu pri podobných situáciách, bolo objednané namontovanie zarážky do každého vchodu pred radiátor.

11. Vyhláška ÚRSOč. 358/2009 – pravidlá rozpočítavania množstva dodaného tepla účinná od 1.1.2010 sa netýka domov s vlastnou kotolňou.

12. Rada spoločenstva riešila možnosť získania dotácie na zateplenie domu od SPP, a.s., avšak spôsob zateplenia nášho domu, ktorý používa spoločnosť 8000.sk nie je systémom odsúhlaseným pre túto dotáciu. Podľa vyjadrenia p.Bocka (spoločnosť 8000.sk) výrobca Styrobloku nebude v súčasnosti z finančných dôvodov tento stav riešiť.
Predseda SVB ďalej rokoval so zástupkyňou Wustenrotu, a.s. s p. Išpoldovovou, ktorá prisľúbila zistiť možnosť a podmienky získania dotácie na zateplenie od Wustenrotu,a.s..

13. Na základe nedostatkov zistených revíziou plynových zariadení v dome a vypracovanej cenovej ponuky revíznym technikom bolo objednané vykonanie prác na odstránenie nedostatkov.

14. Rada spoločenstva oslovila firmy o predloženie cenových ponúk na vymaľovanie spoločných priestorov domu.

15. Na stretnutí Rady spoločenstva bol prejednaný a odsúhlasený prehľad o spotrebe plynu, vody, teplej vody a o ostatných ukazovateľoch týkajúcich sa kúrenia a TÚV. Bolo prepočítané rozdelenie celkových nákladov na kotolňu v sume 29 875,65 € a to
- 63 % na náklady na kúrenie, t.j. 18 822,- € a
- 37 % na náklady na TÚV, t.j. 11 054,-€.
Suma18 822,- € bola oznámená spoločnosti ISTA ako podklad pre výpočet spotreby tepla podľa jednotlivých bytov pre vyúčtovanie nákladov za rok 2009. Odpočet meračov na radiátoroch vykonala firma ISTA dňa 28.1.2010.
Comments