Správa o činnosti Rady SVB Lipa v 2. štvrťroku 2010

uverejnené 11. 8. 2010, 1:31 používateľom Roman Hesteric

Rada spoločenstva SVB Lipa spolu s predsedom spoločenstva riešila v 2. štvrťroku predovšetkým nasledovné problémy:

 1. Boli odstránené nedostatky zistené pri revízii plynu na plynových zariadeniach. 
 2. Presvetlenie priestoru za domom výrubom stromov (a odstránenie dreviny) bolo vykonané na náklady SVB. Súčasne SVB požiadalo odbor životného prostredia MČ Petržalka o príspevok na tento výrub resp. zabezpečenie výsadby novej zelene. Odpoveď očakávame. 
 3. SVB oslovilo firmu, ktorá montovala siete proti holubom, a dohodla s ňou doriešenie ochrany aj na streche a dilatácii domu. Bola vykonaná nová obhliadka a vypracovaná cenová ponuka. Práce budú vykonané po dovolenkovom období.
 4. Rada SVB napísala vlastníkom bytov list k problému parkovania pri vjazdoch a výjazdoch pred domom a vyvesila  ho na nástenky pri bránach. 
 5. Na základe uznesenia č.  4 zo zhromaždenia vlastníkov bola p. Ceconíkovi zaslaná výzva na  uvoľnenie zabraného spoločného priestoru  vo vchode č.9 pre potreby SVB. Priestor je už uvoľnený.     
 6. Na základe uznesenia č.1  zo zhromaždenia vlastníkov sa  vzhľadom na  vysoké navýšenie poplatku za ističe  v spolupráci so ZSE, a.s.  prehodnocuje ich potrebná hodnota  a  prípadná výmena. 
 7. Z dôvodu výstavby stojiska je potrebné pripraviť podklady a uzavrieť s magistrátom mesta nájomnú zmluvu na pozemok pod stojisko do 10/2010.
 8. Z dôvodu ochrany skiel na bránach boli namontované na strane domu od cesty zarážky dvier. 
 9. Stojisko na smetné kontajnery  - múr je postavený, zastrešenia pripravené, avšak  zmenili sa podmienky pre povolenie výstavby;  je potrebné doplniť ďalšie dokumenty  na  MČ Petržalka a Magisrát  mesta.
 10. Problém prejazdu áut popred náš dom a parkovania na chodníku pred domom SVB eviduje ako  otvorený. Opakovane vykonali  členovia rady SVB osobnú návštevu na odbore dopravy MČ Petržalka – pracovníci odboru im odporučili, aby SVB  podalo návrh na riešenie  a oni ho len predložia na prípadné odsúhlasenie.
 11. Vo veci reklamácie voči vyúčtovaniu nákladov za 1.-4. 2008 zaslalo BD Petržalka odpoveď v tom zmysle, že BD Petržalka postupovalo pri vyúčtovaní nákladov voči vlastníkom domu M. C. Sklodowskej 3 – 11 rovnako, ako voči ostatným domom a preto našu reklamáciu neuznávajú. O tejto skutočnosti boli vlastníci informovaní na nástenkách pri bránach súčasne s upozornením usporiadať si finančné vzťahy s BDP.
 12. Boli spracované a odsúhlasené podklady pre vyúčtovanie nákladov za rok 2009 a predložené zhromaždeniu vlastníkov : ročná účtovná závierka za rok 2009 – peňažný denník, pokladničná kniha, overenie správnosti údajov tvorcom programu, hospodárenia s FPÚO v roku 2009, vyúčtovania úhrad za plnenia ( vyúčtovanie nákladov ) za rok 2009, prehľady úhrad preddavkov vlastníkov za plnenia a pohľadávok z roku 2008, oboznámenie sa aj s ostatnými podkladmi k vyúčtovaniu nákladov podľa jednotlivých oblastí.
 13. Vyúčtovania nákladov za rok 2009 boli rozdané prostredníctvom vchodových dôverníkov vlastníkom bytov a NP v dňoch 7. 5. až 9.5.2010.
 14. Za zateplenie domu bola spoločnosti 8000.sk p. Bocko  uhradená z fondu údržby, opráv a prevádzky posledná splátka vo výške 2 110,50 €.
 15. Nahlásené chyby po zateplení na dome – zatekanie -  boli v rámci reklamačného konania spoločnosťou 8000.sk odstránené.
 16. Od 1.7.2010 bola vykonaná úprava zálohových platieb vychádzajúc zo skutočných nákladov v roku 2009 podľa jednotlivých vlastníkov.
 17. Pripomienky vlastníkov, ktoré boli prednesené na zhromaždení , boli prerokované a zaradené do úloh.
 18. Vzhľadom na vykonané práce na dome a z dôvodu zlepšenia poistného krytia vlastníka  pri škodovej udalosti, bola prehodnotená pôvodná poistná zmluva; SVB si dalo predložiť  ponuky od troch vybraných poisťovní,  úloha v riešení.
 19. Vo vchode č. 7 boli upozornení majitelia jedného bytu na rušenie nočného kľudu – pri opakovaní sa bude problém riešiť pomocou polície.
 20. Dotáciu na zateplenie domu od Wustenrotu a ani prostredníctvom eurofondov nie je možné získať.

Comments