Stručná správa o činnosti rady a predsedu spoločenstva SVBaNP Lipa za obdobie 1. polrok 2011

uverejnené 28. 7. 2011, 22:36 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 28. 7. 2011, 22:44 ]
Výber z prejednávaných problémov:

1. Opakovaná kontrola odstránenia zistených nedostatkov revíziou plynových rozvodov a zariadení u vlastníkov, ktorí ich neodstránili v lehote stanovenej v revíznej správe. Podľa zoznamu vykonaných prác boli zaslané dotknutým vlastníkom listy s požiadavkou o preukázanie odstránenia. Nereagovali všetci
vlasníci. Je potrebné získať odpoveď od každého osloveného vlastníka.

2. Firme Slovanet (Roburnet) bola vystavená faktúra za spotrebu elektriny 523 kWh so zohľadnením všetkých nákladov na elektrinu v roku 2010 podľa faktúr pre vchod č.11. Pri vyúčtovaní za rok 2010 bola vyfakturovaná čiastka odpočítaná od nákladov vchodu č.11 a taktiež im bola odpočítaná čiastka za roky 2008 a 2009.

3. So zástupcom firmy Slovanet prebehli 2 stretnutia a boli prejednané problémy o odbere elektriny a podmienky vedenia rozvodov internetu v našom dome. V súčasnosti je toto vedenie na niektorých miestach „neštandartné“. Dňa 1.2. 2011 bola vykonaná spolu so zástupcom Slovanetu osobná prehliadka rozvodov na streche a v č.9. Firma sa nevie preukázať súhlasom ešte od BDPetržalka k oprávnenosti natiahnutia rozvodov v našom dome. Problém je v riešení.

4. Po výbere dodávateľa na vykonanie povinnej 6 ročnej štátnej skúšky výťahov boli práce objednané a vykonaná Štátnou inšpekciou v spolupráci s firmou OTIS. Firma DDI SERVICES odstránila praskliny okolo výťahových šácht betónovov zmesou a firma OTIS odstránila technické nedostatky. Ostáva ešte
zabezpečiť zaškolenie osoby zodpovednej za výťahy (z vlastníkov domu) na týždenný dozor, rebríky do výťahových šácht a revíziu hasiacich prístrojov v strojovni výťahov. Po odstránení aj zvyšných nedostatkov bude vykonaná opakovaná skúška. Správa Technickej inšpekcie je umiestnená na internetovej stránke spoločenstva.

5. Za vykonané drobné elektropráce v dome počas 2.polroku 2010 bola odsúhlasená a vyplatená odmena vo výške 50,-€.

6. Signalizácia otvorenej brány stojiska v súčasnosti nefunguje; je potrebné samostatné doriešenie, ktoré by stálo cca 30-50,- €. Problém zatiaľ odložený, vlastníci bránu zatvárajú.
7. Problém osobomesiacov a ich zmeny počas roka bol doriešený s dotknutými vlastníkmi listom v zmysle dokumentov spoločenstva a dohovoru predsedu a rady spoločenstva.

8. K 1.3.2011 bol po konzultácii s MF SR z dôvodu vysokých bankových poplatkov zrušený bankový účet fondu služieb. Úhrady sú už vykonávané len jednou sumou a účtovný program zabezpečuje samostatné sledovanie tvorby a čerpania FPÚaO.

9. Zmluva s OTISOM na zabezpečenie servisu a opráv výťahov bola predĺžená o rok.

10. Bola vykonaná povinná polročná deratizácia dňa 16.3.2011.

11. Proti znečisťovaniu domu holubmi, sedeniu holubov na streche a výstupkom na stenách bola zasieťovaná dilatácia domu.

12. Výmena vodomerov na teplú vodu (periodicita 4 roky) – predseda zmapoval ponuku a vyžiada cenové ponuky na výmenu od niekoľkých firiem.

13. Podklady pre vyúčtovanie nákladov za rok 2010 boli spracované a odsúhlasené na stretnutí rady spoločenstva a predsedu dňa 16.5.2011.

14. Zateplenie domu na rohu pri čísle 11 bolo poškodené autom. Opravu zabezpečila firma 8000.sk. Poistná udalosť bola nahlásená a poistné plnenie prišlo na účet dňa 9.6.2011.

15. Dňa 24.5.2011 sa konalo zhromaždenie vlastníkov bytov. Oznam o konaní a Zápisnica boli vyvesené v zákonom stanovených termínoch. Zápisnica bola sňatá z tabúľ 21.6.2011 a je aj naďalej k dispozícii k nahliadnutiu v kancelárii spoločenstva. Vyúčtovania nákladov za rok 2010 boli vlastníkom doručené od 9. 5. do 15.5.2011 a preplatky vyplatené.

16. Na základe uznesenia zo zhromaždenia vlastníkov bola vykonaná písomná voľba predsedu spoločenstva. O konaní a výsledkoch boli vlastníci informovaní oznamom do schránok a vyvesením zápisnice na tabule v jednotlivých vchodoch. Novým predsedom sa stal Ing. Karol Scheffer. Odovzdanie a prebratie funkcie predsedu bolo vykonané v zákonnej lehote a rozsahu. Bol vykonaný zápis zmien do registra spoločenstiev a podaná žiadosť o Výpis z registra.
Comments