Stručný prehľad činností SVBaNP Lipa 1.1.2013 – 30.10.2013

uverejnené 11. 11. 2013, 23:40 používateľom Roman Hesteric   [ aktualizované 24. 9. 2014, 23:56 ]
 • ukončená výmena vodomerov studenej vody,
 • zavedený internet, spustený internetbanking,
 • odstránenie zistených nedostatkov  revíziou plynových zariadení u jednotlivých vlastníkov,
 • spracovanie vyúčtovania za plnenia (nákladov) za rok 2012,
 • zvolanie Zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • finančné vysporiadanie za maliarske práce vykonané v spoločných priestoroch v roku 2012,
 • v spolupráci s Mestkou časťou Petržalka 
   - doriešenie a vykonanie opravy prepadnutej účelovej komunikácie okolo kanála pred vchodom č. 9  
   - a po schválení Magistrátom hl.m. Bratislava namontovanie 2 spomaľovačov na účelovej komunikácii pred domom, 
 • zabezpečenie mimoriadnej deratizácie z dôvodu výskytu potkana,
 • vykonanie postreku proti mravcom vo vchode č. 7 a kotolni
 • zhodnotenie predložených návrhov od 1.SSP a WüstenrotSS k prefinancovaniu úveru čerpaného na základe zmluvy o stavebnom sporení uzavretom s Wüstenrot SS za výhodnejších podmienok, spracovanie informácie pre vlastníkov a príprava a vykonanie písomného hlasovania, zabezpečenie všetkých úkonov súvisiacich s vypovedaním starej zmluvy a uzavretie novej zmluvy,
 • zabezpečenie orezu stromov za domom,
 • vzhľadom na skončenie 5-ročnej záruky k zatepleniu domu v apríli 2014, vyžiadanie odstránenia drobných nedostatkov na fasáde domu ( špáry, maľovka,...),
 • s mimoriadnym úsilím predsedu spoločenstva zabezpečenie zateplenia garážových brán a ich natretie,
 • zabezpečenie zákonom stanovených servisných prehliadok a revízií, drobných opráv,
 • nákup soli na zimnú údržbu a zhŕňačov na sneh,
 • odpis stavov vody na bytových vodomeroch a spracovanie osobomesiacov,
 • pravidelná kontrola platieb mesačných záloha,  aktualizácia evidencie údajov súvisiacich s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a bytového domu,
 • v riešení: schránky na reklamné noviny.

·         Plán opráv pre rok 2013:

1.

Doplatok za maľovania chodieb – Hiteco

     1 725,00 €

2.

Výmena meračov SV  

        730,00 €

3.

Revízia požiarnej ochrany 

                   280,00 €

4.

Kotolňa: servis a rezerva na opravy

                   500,00 €

5.

Deratizácia  (2x do roka)

                   150,00 €

6.

Opravy výťahov – rezerva

                9 000,00 €

7.

Rezerva na ostatné havarijné prípady

                2 500,00 €

8.

Zateplenie garážových brán a ich natretie

                2 000,00 €

9.

Rôzne opravy – opravy domových brán

                1 000,00 €

 

 oprava okolia kanálu vodovodnej šachty

                   512,00 €

10. 

Poistenie domu

                1 900,00 €

11.

Splátky úveru

              44 214,00 €

 

Plánované čerpanie  s p o l u

         64 511,00 €

 

Plánovaná    t v o r b a

         69 687,60 €

 

Čerpanie fondu   k 30.10.2013

         51 806,23 €

Comments