Stručný prehľad činností SVBaNP Lipa v období 1.1.2014 – 31.8.2014

uverejnené 24. 9. 2014, 23:58 používateľom Roman Hesteric
 • neustály boj s holubmi,
 • výrazný orez stromov pri vchode č.9 z dôvodu tienenia bytov,
 • v zmysle zákona vykonaná  odborná skúška výťahov (3-ročná),
 • zabezpečenie ostatných zákonom stanovených servisných prehliadok a revízií (požiarna ochrana, bleskozvody, elektrina spoločných priestorov, kotolňa, výťahy),
 • vyzvanie dodávateľa zateplovacích prác na dome na vykonanie záručných opráv pred uplynutím 5 ročnej záruky od odovzdania stavby,
 • výmena domového vodomeru a oprava hlavného ventilu domu,
 • výmena nefunkčných  vodomerov v bytoch,
 • zabezpečenie vykonania deratizácie,
 • oprava poškodeného zateplenia na rohu domu neznámym autom; následne umiestnenie betónových zábran na obidva rohy domu,
 • spracovanie vyúčtovania za plnenia (nákladov) za rok 2013 a zabezpečenie finančného vysporiadania s vlastníkmi,
 • zvolanie zhromaždenia vlastníkov bytov a nebytových priestorov a zabezpečenie jeho priebehu v zmysle zákona č.182/1993 Z.z. v úplnom znení, voľba predsedu SVB a rady SVB,
 • kontrola ventilov domových stúpačiek teplej vody z dôvodu zanesenia ventilu, 
 • pravidelná kontrola platieb mesačných záloh a zasielanie upomienok, aktualizácia evidencie údajov súvisiacich s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a bytového domu. 
Comments