Rada SVB Lipa


 Meno 

 Adresa
 Peter Rozsypal - predseda M.C. Sklodowskej 11
 Karol Scheffer M.C. Sklodowskej 11
 Peter Žužič M.C. Sklodowskej 9
 Katarína Hudcovičová M.C. Sklodowskej 5
 Daniela Štefaníková M.C. Sklodowskej 5
 Emil Fajnor M.C. Sklodowskej 5
 Jozef Sekáč M.C. Sklodowskej 3

Informácie o schôdzach Rady SVB LIPA a vedenie zápisníc

  1. Rada spoločenstva sa schádza na pravidelných schôdzkach,  ktoré sa uskutočňujú spravidla v pondelok od 18.30 hod (buď každý týždeň, resp. raz za dva týždne podľa potrieb)
  2. V roku 2008:  v období od 3.3. 2008 do konca kalendárneho roka sa Rada SVB LIPA s tretla a rokovala na 37 schôdzach,
  3. V roku 2008 rada zorganizovala 2 informatívne schôdze pre vlastníkov bytov o investičných zámeroch  SVB LIPA a dňa 20.5.2008 sa konalo „Zhromaždenie vlastníkov“, na ktorom boli odhlasované a schválené investičné zámery SVB LIPA,
  4. V roku 2009: v období od začiatku kal. roka do 18.5.2009 sa uskutočnilo 14 schôdzí,
  5. Zápisnice sú uložené v elektronickej  a písomnej forme v kancelárii SVB LIPA.
Comments