Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov LIPA

Vitajte na stránkach 

Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov "LIPA" na ulici M.C. Sklodowskej 3 - 11 v Bratislave. 

Aké sú výhody spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je najpriehľadnejšia, najprijateľnejšia a právne najčistejšia forma správy. Je to jediná správa domu, pri ktorej sú peniaze plne v rukách vlastníkov a disponuje s nimi jedine spoločenstvo. Výhodami takejto formy správy domu sú teda menšie náklady na výkon správy, lepšia kontrola nad hospodárením a zodpovednejší prístup jednotlivých vlastníkov bytu.

Prečo potrebuje dom spoľahlivú správu?

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu musia v zmysle zákona pravidelne prispievať na úhradu nákladov na údržbu a prevádzku bytového domu a na náklady spojené s užívaním bytu.  Uvedenými prostriedkami disponuje správca. Jednou z foriem správy bytového domu je Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom sa jedná o správu bytového domu priamo vlastníkmi bytov a nebytových priestorov domu.

Čo je Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov?

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.