Odpad

Uloženie odpadu a celkovo práca s odpadom je téma, s ktorou každý prichádza do styku takmer denne, a je na osobnej zodpovednosti jednotlivca, aby odpad bol správne vytriedený a správne uložený. Správne je správne triediť!

Čierny kontajner: patrí sem inak nevytriediteľný odpad - odvoz je zabezpečený 3x do týždňa (utorok, štvrtok a sobotu), jeden odvoz stojí 16,59€, spolu za rok je to až 5.200,-€

Modrý kontajner: papier, kartóny - odvoz raz do týždňa - bezplatne

Žltý kontajner: plasty, fólie, tetrapacky, kovy - odvoz raz do týždňa - bezplatne

Oranžový kontajner: použitý olej v plastovom obale - odvoz raz do mesiaca - bezplatne

Veľkorozmerný odpad patrí do zberného dvora v Petržalke https://www.petrzalka.sk/zbernydvor/. Veľkorozmerný odpad v malom množstve, (najmä spáliteľné časti nábytku, kusy kobercov a pod) ktorý sa dá zmenšiť, môže sa vložiť do čierneho kontajnera a poputuje do spaľovne.


Do kontajnerového stojiska nevkladajte prosím žiadny nadrozmerný odpad